News:

জনবল

Teachers Name Designation Email Photo
SHANAJ HOMAIRA AKTER Assistant Headmaster Shanajhomaira@gmail.com
MD.BILLAL HOSSAIN KHAN Assistant Teacher hbillal965@gmail.com
SHAHIDA SHILPI Assistant Teacher shahida.shilpi1@gmail.com
JAHANARA ARJU Assistant Teacher jahanaraarju2015@gmail.com
RINA AKTER Assistant Teacher jahangirpsg2039@gmail.com
MD.LIAQUAT ALI Assistant Teacher aliliaquat1962@yahoo.com
BHABESH CHANDRA KABIRAJ Assistant Teacher bhabeshkabiraj3@gmail.com
MD.MUYEEN UDDIN Assistant Teacher muyeen.uddin67@gmail.com
A.H.M.SHAHADAT HOSSAIN Assistant Teacher 1961shahadathossain@gmail.com
MD.RAHMAT ULLAH Assistant Teacher ullahrahmat200@gmail.com
MASUDA AKTER Assistant Teacher masudaakter757@gmail.com
ASHFAQUR RAHMAN Assistant Teacher ashfaq1906@gmail.com
ARIFA BEGUM Assistant Teacher arifabegum647@gmail.com
MD.ASADUL HOUQE Assistant Teacher mdasadulhouqe@gmail.com